دکتر روستا
کارآفرینی یعنی تبدیل آنچه شما را به هیجان می آورد به سرمایه، بنابراین تلاش کنید این کار را بیشتر انجام داده و در راستای آن حرکت کنید
دکتر روستا

کامران حسینی
دوره های امیر دهقان کامل ترین مدل برای آموزش چگونگی تبدیل علایق به یک کسب و کار می باشد که می تواند زندگی شما را تغییر دهد
کامران حسینی

رامین
چیزی که امیر رضا دهقان کشف کرده واقعا تاثیر گذار است.در وضعیت اقتصادی کنونی تبدیل شدن به یک کارآفرین یکی از روشهای محقق کردن رویای استقلال مالی است.سطح پشتیبانی و حمایتی که امیر رضا دهقان برای دانش پذیران فراهم کرده واقعا بیش از هر کسی دیگر در این کسب و کار است
رامین